تست تشخیص سرطان رحم

سرطان رحم در سال‌های گذشته اولین دلیل مرگ‌ومیر در میان زنان بوده است امامروزه با پیشرفت علم...